Previous Frame Next Frame

2018

Działaj Lokalnie 2018 w Powiecie Nidzickim - ogłoszenie konkursu

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY

WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ POWIATEM NIDZICKIM

OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU

„DZIAŁAJ LOKALNIE 2018” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:

1)       organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,

2)       zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,

3)       oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

4)       grup nieformalnych (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

5)       grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie wniosku w trybie opisanym w punkcie III.1.4), celem złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu „Działaj Lokalnie”.

 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

  • mają siedzibę w gminach: Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo
  • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W tegorocznej edycji wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem <<GENERATORA WNIOSKÓW>>, który dostępny będzie od dnia 04 kwietnia 2018 do dnia 07 maja 2018 roku.

 

W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

Do pobrania: REGULAMIN

Do pobrania: WZÓR FORMULARZA WNIOSKU (formularz wniosku ma charakter informacyjny, aplikowanie odbywa się wyłącznie przez Generator Wniosków)

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie 2018” w Powiecie Nidzickim można uzyskać:

Małgorzata Kosińska – tel. 729 280 011, niezapominajka@nidzica.pl

Barbara Margol – tel. 600 859 988, niezapominajka@nidzica.pl

 

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków – od 04 kwietnia 2018 do 07 maja 2018

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej – 14 maja 2018

Realizacja projektów – 15 maja 2018 do 15 listopada 2018

Uroczyste wręczenie dotacji – 02 czerwca 2018

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie "Działaj Lokalnie" zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w dniu w 19.04.2018 o godzinie 16:00 w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska w Kamionce (Gospoda).

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 16.04.2018 pod numerem telefonu 729 280 011 lub mailowo: niezapominajka@nidzica.pl 

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl